09905866894 پشتیبانی و مدیر فروش 

دستگاه منجوق بافی

دستگاه چوبی منجوق بافی 
اولین تولید کننده دستگاه منجوق بافی چوبی در ایران

مشاهده بیشتر